Przypisywanie placówki do usługi dla placówki

Zmodyfikowano dnia: 2017-03-21 12:27:44

Aby przypisać placówki do usługi:

1. Kliknij przycisk 

2. Z listy dostępnych placówek, wybierz te, do których chcesz przypisać daną usługę

3. Kliknij przycisk 

4. Wypełnij pola

Dane, które zostały skopiowane z pól podczas tworzenia usługi i nie ma możliwości ich zmiany to:

Dane, które zostały skopiowane z pól podczas tworzenia usługi i istnieje możliwość ich zmiany dla placówki, do której przypisywana jest dana usługa:

Użytkownicy

To inaczej osoba, która stworzyła i wykonuje daną usługę, w wybranej placówce. Kliknij , aby wybrać użytkownika.

Nazwa

W tym polu jest skopiowana nazwa usługi, którą przypisujesz do innej placówki.

Kategoria

Wybierz kategorię, do której należy dana usługa w wybranej placówce. Możesz wybrać kategorię usług lub kategorię usług placówki.

Stawka VAT

Stawka VAT została skopiowana z placówki, dla której była tworzona dana usługa.

Status

Przycisk zielony  oznacza, że usługa jest aktywna, natomiast czerwony  oznacza wyłączenie usługi.

Rabat

Rabat został skopiowany zgodnie z danymi ustalonymi dla placówki, dla której była tworzona dana usługa. Istnieje możliwość wyłączenia rabatu dla placówki, do której przypisywana jest dana usługa.

Zmieniając przycisk rabatu na zielony  , włączają się pola do uzupełniania, potrzebne do ustalenia rabatu na daną usługę. Istnieje możliwość ustalenia rabatu procentowego, kwotowego lub ustalenie ceny promocyjnej. Po wybraniu rodzaju rabatu, wpisujemy jego wartość w procentach lub złotych albo wpisujemy cenę brutto po rabacie do pola Cena brutto. Rabaty naliczane są do ceny brutto.

Cena

Cena została skopiowana, ale istnieje możliwość jej zmiany. Ustalając cenę za daną usługę masz możliwość ustalenia konkretnej sumy lub zakresu ceny, czyli widełek cenowych. W zależności od wybranej opcji wyświetlą się pola do wypełnienia Cena brutto i Cena netto.

Cena brutto

Cena brutto za daną usługę.

Cena netto

Cena netto za wykonanie danej usługi.

Czas trwania

W tym polu ustala się szacowany czas trwania usługi.

Grupy klientów

Należy ustalić jakiej grupy Klientów dotyczy dana usługa. Grupy Klientów ustalane są dla konkretnych placówek. Jeżeli w wybranej placówce, do której chcesz przypisać usługę, nie ma danej grupy klientów, zostanie ona wyświetlona na czerwono.

Aby wybrać grupy klientów dla danej usługi, w wybranej placówce:

1. Kliknij przycisk Wybierz

2. Zaznacz grupy klientów, dla których przeznaczona jest ta usługa

3. Kliknij Przypisz

Jak stworzyć grupy klientów przeczytasz tutaj.

Możesz także stworzyć usługę dla wszystkich Klientów. Wybierz wtedy przycisk Dla wszystkich. Aktywny przycisk wygląda tak 

Grupy zasobów

W tym polu wybierasz grupy zasobów dostępne w danej placówce, potrzebne dla wykonania danej usługi. Jeżeli w wybranej placówce, do której chcesz przypisać usługę, nie ma danej grupy zasobów, zostanie ona wyświetlona na czerwono.

Aby wybrać grupę zasobów dostępną w wybranej placówce:

1. Kliknij przycisk Wybierz

2. Zaznacz grupy zasobów, potrzebnych do wykonania danej usługi

3. Kliknij Przypisz

 

Płatność

To pole zostało skopiowane, jednak istnieje możliwość jego zmiany w różnych placówkach. Wybiera się tutaj jedną z dostępnych opcji. Wybierz, czy dana usługa wymaga płatności w chwili rezerwowania wizyty. Dostępne opcje: nie wymagana, możliwa, wymagana.

Opis

W tym polu możesz dodać opis usługi

5. Kliknij , aby zapisać lub , aby przypisać usługę do innych placówek

Uwaga! Wybierając przycisk  zostają skopiowane dane z pola tworzenia usługi, nie z pola przypisywania usługi dla wybranej placówki.